• PL | EN
O raporcie

O raporcie

mapa rozdziału

O procesie raportowania

O raporcie | Indeks GRI
Numer wskaźnika Nazwa wskaźnika Linki
Wskaźniki profilowe
Profil organizacji
GRI 102-1 Nazwa organizacji
GRI 102-2 Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i/lub usługi
GRI 102-3 Lokalizacja siedziby głównej organizacji
GRI 102-4 Lokalizacja działalności operacyjnej
GRI 102-5 Forma własności i struktura prawna organizacji
Wskaźnik własny 1 Liczba Punktów Poboru Energii, tj. liczba Klientów segmentu Obrót
Wskaźnik własny 2 Zainstalowane moce wytwórcze
Wskaźnik własny 3 Wzrost wyprodukowanej energii elektrycznej w stosunku do poprzedniego raportowanego roku
GRI 102-6 Obsługiwane rynki
GRI 102-7 Skala działalności
Wskaźnik własny 4 Zużycie węgla kamiennego na potrzeby własne
Wskaźnik własny 5 Charakterystyka techniczna sieci dystrybucyjnej: łączna długość linii podana w przeliczeniu na jeden tor w km w podziale na wysokie, średnie i niskie napięcie; łączna długość przyłączy i liczba przyłączy (podana w sztukach); stacje elektroenergetyczne (podana w sztukach)
Wskaźnik własny 6 Wzrost sprzedaży energii elektrycznej oraz paliwa gazowego odbiorcom końcowym w stsounku do roku poprzedniego
GRI 102-8 Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę na rzecz organizacji, w tym:
  • Całkowita liczba pracowników w podziale na płeć i rodzaj zatrudnienia
  • Całkowita liczba pracowników w podziale na typ zatrudnienia (w pełnym lub w niepełnym wymiarze godzin)
GRI 102-9 Opis łańcucha dostaw
GRI 102-10 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości
GRI 102-11 Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności (zasada ostrożności w politykach środowiskowych)
GRI 102-12 Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy
GRI 102-13 Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach
Strategia
GRI 102-14 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla
GRI 102-15 Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk
Etyka
GRI 102-16 Wartości organizacji, kodeks etyki, zasady i normy zachowań
Zarządzanie
GRI 102-18 Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy
Zaangażowanie interesariuszy
GRI 102-40 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację raportującą
GRI 102-41 Pracownicy objęci umowami zbiorowymi
GRI 102-42 Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy angażowanych przez organizację
GRI 102-43 Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy
GRI 102-44 Kluczowe tematy i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez ich zaraportowanie
Raportowanie
GRI 102-45 Ujęcie w raporcie jednostek gospodarczych ujmowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
GRI 102-46 Proces definiowania treści raportu
GRI 102-47 Zidentyfikowane istotne tematy
GRI 102-48 Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego, charakteru działalności, metod pomiaru)
GRI 102-49 Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu, zasięgu lub metod pomiaru zastosowanych w raporcie
GRI 102-50 Okres raportowania
GRI 102-51 Data publikacji ostatniego raportu (jeśli został opublikowany)
GRI 102-52 Cykl raportowania (roczny)
GRI 102-53 Dane kontaktowe
GRI 102-54 Wskazanie czy raport sporządzono zgodnie ze Standardem GRI w opcji Core lub Comprehensive (opcja Core)
GRI 102-55 Indeks GRI
GRI 102-56 Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu (brak zewnętrznej weryfikacji raportu)
Wskaźniki szczegółowe
Tematy środowiskowe
Kluczowy Aspekt raportowania: Inwestycje i ich wpływ na środowisko
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
Wskaźnik własny 7 Lista kluczowych inwestycji, które zmniejszają skalę wpływu organizacji na środowisko naturalne
Surowce
GRI 301-1 Surowce według wagi i objętości
Kluczowy aspekt raportowania: Energia
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
GRI 302-1 Zużycie energii w organizacji
Wskaźnik własny 8 Kluczowe działania realizowane w celu zmniejszenia zużycia energii i efektywności energetycznej
Kluczowy aspekt raportowania: Woda - dbałość o zasoby wodne
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
GRI 303-2 Całkowity pobór wody według źródła
Wskaźnik własny 9 Kluczowe działania realizowane w celu zmniejszenia zużycia wody i ochrony zasobów wodnych
Kluczowy Aspekt raportowania: Emisje
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
GRI 305-1 Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (Dla Enea Wytwarzanie i Połańca)
GRI 305-7 Emisje związków NOx, SOx i innych istotnych związków emitowanych do powietrza według rodzaju związku i wagi
Odpady
GRI 306-2 Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem
Zgodność z regulacjami środowiskowymi
GRI 307-1 Kwota istotnych kar i sankcji pozafinansowych z tytułu nieprzestrzegania prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska
Tematy społeczne
Kluczowy Aspekt raportowania: Zapewnienie ciągłości dostaw energii
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
Wskaźnik sektorowy EU 28 SAIFI - częstotliwość wyłączenia zasilania
Wskaźnik sektorowy EU 29 SAIDI - średni czas trwania wyłączenia zasilania
Kluczowy Aspekt raportowania: Satysfakcja Klientów
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
Wskaźnik własny 10 Działania realizowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych klientów
Wskaźnik własny 11 Nowe kanały komunikacji z klientami
Wskaźnik własny 12 Poziom satysfakcji klientów – przykłady badań opinii klientów i ich wyniki
Wskaźnik własny 13 Główne działania na rzecz satysfakcji klientów i zapewniania ciągłości dostarczania usług
Kluczowy Aspekt raportowania: Skala i warunki zatrudnienia
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
GRI 401-1 Łączna liczba i odsetek nowych pracowników zatrudnionych oraz łączna liczba odejść w okresie raportowania, w tym:
  • Całkowita liczba i odsetek nowo zatrudnionych pracowników w podziale na płeć, wiek i region (spółkę)
  • Całkowita liczba i odsetek pracowników, którzy odeszli z organizacji w podziale na płeć, wiek i region (spółkę)
GRI 401-2 Świadczenia dodatkowe (benefity) zapewniane pracownikom pełnoetatowym
Kluczowy Aspekt raportowania: Przeciwdziałanie luce pokoleniowej
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
Kluczowy Aspekt raportowania: Bezpieczeństwo i higiena pracy
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
GRI 403-2 Rodzaj i wskaźnik urazów związanych z pracą
Wskaźnik własny 14 Przykłady działań i rozwiązań na rzecz zwiększania bezpieczeństwa w miejscu pracy i edukacji pracowników w tym zakresie
Szkolenia i edukacja
GRI 404-1 Liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia
GRI 404-2 Programy rozwoju kompetencji zawodowych
Przeciwdziałanie dyskryminacji
GRI 406-1 Całkowita liczba przypadków dyskryminacji (brak zidentyfikowanych tego typu przypadków odnotowanych w 2017 roku)
Kluczowy Aspekt raportowania: Compliance - Zgodność działalności z prawem i regulacjami
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
GRI 412-2 Szkolenia dla pracowników i kadry menedżerskiej poświęcone politykom i procedurom antykorupcyjnym
Wskaźnik własny 15 Suma kar nałożonych na spółki GK Enea z tytułu niezgodności działania z prawem i/lub zewnętrznymi regulacjami
Zaangażowanie społeczne
Wskaźnik własny 16 Łączna kwota przeznaczona przez GK Enea na wszystkie działania zaangażowania społecznego (w tym m.in. na darowizny i wolontariat pracowniczy) / rok
Wskaźnik własny 17 Liczba pracowników-wolontariuszy zaangażowanych w projekty wolontariatu pracowniczego w raportowanym roku
Wskaźnik własny 18 Liczba beneficjentów działań wolontariatu pracowniczego (w tym uczestników akcji/szkoleń i innych działań prowadzonych w ramach wolontariatu pracowniczego) / rok (bez uwzględnienia imprez masowych)
Wskaźnik własny 19 Łączna liczba godzin przeznaczonych przez pracowników na wolontariat pracowniczy w 2017 roku

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących tych plików oznacza wyrażenie zgody na zamieszczanie automatyczne plików cookies w Państwa urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień dotyczących cookies mogą Państwo dokonać w swojej przeglądarce internetowej. Szczegóły dotyczące m.in. celu wykorzystania plików cookies oraz sposobu zarządzania ich ustawieniami znajdą Państwo w polityce prywatności.Akceptuję