• PL | EN
Działalność grupy

Działalność grupy

Każdego dnia produkujemy energię i dostarczamy ją do 2,5 mln Klientów, zapewniając bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Słownik pojęć

BAT (Best Available Techniques)

Najlepsze dostępne techniki, dokument formułujący wnioski dotyczące najlepszych dostępnych technik dla instalacji nim objętych, a także wskazujący poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami

Główny Punkt Zasilający (GPZ)

Stacja transformatorowa, odpowiadająca za zamianę wysokiego lub średniego napięcia na napięcie niskie dla odbiorców końcowych na określonym obszarze.

IED

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (tzw. dyrektywa IED). Dyrektywa ta zaostrza standardy emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów z obiektów energetycznego spalania.

Instalacja SCR

Instalacja katalitycznego odazotowania spalin.

Interesariusz

Osoba lub grupa osób zainteresowana jakimikolwiek decyzjami lub działaniami organizacji. Interesariusz to każdy, kto wpływa na organizację i każdy na kogo ona wpływa.

Klaster energetyczny

Zgodnie z definicją zawartą w art.2 pkt 15a ustawy o OZE, to „cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw”

Kogeneracja

Proces technologiczny jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i użytkowej energii cieplnej w elektrociepłowni.

MG

Megagram, inaczej tona.

MWE

Megawat mocy elektrycznej.

MWH

Megawatogodzina.

OZE

Odnawialne źródła energii. Jest to, zgodnie z zapisami Ustawy Prawo energetyczne „źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, aerotermalną, geotermalną, hydrotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu pochodzącego ze składowisk odpadów, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątków roślinnych i zwierzęcych.”

Różnica bilansowa

Różnica pomiędzy energią elektryczną wprowadzoną do sieci a zaewidencjonowaną energią elektryczną odebraną (pobraną) z tej sieci.

SAIDI

wskaźnik przeciętnego (średniego) systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej w dostawach energii elektrycznej, wyznaczony w minutach na odbiorcę. SAIDI jest współczynnikiem niezawodności stanowiącym sumę iloczynów czasu trwania przerwy w dostawie energii (w minutach) i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku, podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców przyłączonych do sieci.

SAIFI

wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich w dostawie energii - SAIFI, jest współczynnikiem niezawodności stanowiącym liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw w ciągu roku, podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

Społeczni inspektorzy pracy

Sprawowanie funkcji społecznego inspektora pracy stanowi służbę społeczną, pełnioną przez pracowników dla zapewnienia przez zakłady pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochrony uprawnień pracowniczych określonych w przepisach prawa pracy. Społeczni inspektorzy pracy współdziałają z PIP i innymi organami nadzoru i kontroli warunków pracy. Podstawowy zakres działalności społecznego inspektora pracy określony jest w ustawie z dnia 24 czerwca 1983 roku o Społecznej Inspekcji Pracy (Dz.U. z dnia 30 czerwca 1983).

Ustawa Prawo energetyczne

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984).

Wskaźnik odejść

Wskaźnik rozumiany jako stosunek liczby odejść pracowników do ogółu zatrudnionych, liczony wg wzoru liczba osób, które odeszły (ogółem oraz w danej kategorii) dzielona przez liczbę zatrudnionych ogółem, pomnożona razy 100.

Zrównoważony rozwój

to rozwój, zgodnie z którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie, przy uwzględnieniu sposobu zarządzania odpowiadającego na oczekiwania otoczenia oraz na wyzwania społeczne, środowiskowe i ekonomiczne pozwala na trwałe zwiększanie wartości firmy i racjonalne zarządzanie zasobami.

ZUZP

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. Jest to porozumienie pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi, które określa m.in. takie kwestie jak obowiązki pracodawcy wobec pracowników oraz gwarantowane uprawnienia pracownicze.

Łańcuch dostaw

Sekwencja działań lub stron dostarczających produkty lub usługi dla organizacji.

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących tych plików oznacza wyrażenie zgody na zamieszczanie automatyczne plików cookies w Państwa urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień dotyczących cookies mogą Państwo dokonać w swojej przeglądarce internetowej. Szczegóły dotyczące m.in. celu wykorzystania plików cookies oraz sposobu zarządzania ich ustawieniami znajdą Państwo w polityce prywatności.Akceptuję